Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 28.03.2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób Just Join IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (justgeek.it) przetwarza Twoje dane osobowe w ramach serwisu internetowego justgeek.it. Przed korzystaniem z Serwisu justgeek.it zapoznaj się z poniższą treścią.

 1. DEFINICJE

a) Justgeek.it / Administrator – Just Join IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472F, 80-309 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, NIP: 5842781957, REGON: 382708421, o kapitale zakładowym w wysokości 44.550,00 zł;

b) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności udostępnianych w Serwisie;

c) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

d) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”);

e) Pliki cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu;

f) Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.justgeek.it.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Just Join IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472F, 80-309 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, NIP: 5842781957, REGON: 382708421, o kapitale zakładowym w wysokości 44.550,00 zł.

 1. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM ? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz się skontaktować z Administratorem: 

 • pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Just Join IT sp. z o. o. wskazany powyżej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@justjoin.it.
 1. JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH? 

Justgeek.it przetwarza dane osób korzystających z Serwisu:

a) w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na mierzeniu efektywności Serwisu i doskonaleniu jego funkcjonalności; 

c) w celach diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu, zapewnienia jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W tych celach Justgeek.it przetwarza dane dotyczące aktywności w Serwisie tj. oglądaną zawartość Serwisu, dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP Użytkownika;

d) w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Administratora oraz jego klientów – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.) – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Użytkowników pytania, opinie oraz wnioski – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

f) w celu ustalenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. KOMU ADMINISTRATOR BĘDZIE UDOSTĘPNIAŁ LUB POWIERZAŁ TWOJE DANE? 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Justgeek.it przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługę mailingu, usługę udostępnienia formularza kontaktowego, usługi konsultacyjne i marketingowe.

Twoje zanonimizowane dane, uniemożliwiające identyfikację Twojej osoby mogą być przekazywane podmiotom trzecim dostarczającym narzędzi statystycznych, dostawcom usług mailingu, analitycznych i marketingowych. 

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy oraz wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Twoje dane mogą być również w granicach określonych przepisami prawa przekazane uprawnionym organom państwowym, na ich żądanie, w związku z realizowanymi przez nie zadaniami. Dotyczy to w szczególności: jednostek organizacyjnych prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. CZY ADMINISTRATOR BĘDZIE PRZEKAZYWAŁ TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH? 

Administrator samodzielnie nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Administrator może jednak – w zakresie używania narzędzi wspomagających – korzystać z usług podmiotów, które będą – w ograniczonym zakresie – przesyłały Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W takiej sytuacji Dane osobowe będą przekazywane jedynie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę oraz bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 1. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 2. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 3. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych.

Dotyczy to w szczególności:

 1. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA);
 2. Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland EOG (centra danych: Irlandia, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Finlandia, Holandia) – cele statystyczne;
 3. Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA) – cele statystyczne;
 4. Hotjar Ltd (St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta).
 1. JAK DŁUGO TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ JUSTGEEK.IT ?

Justgeek.it gwarantuje, że dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

Okres przetwarzania danych jest zależny od rodzaju świadczonej usługi, celu przetwarzania oraz podstawy prawnej: 

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody; 

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu skutecznego sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; 

3) w przypadku przetwarzania plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres, w którym pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu.

 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ JUSTGEEK.IT TWOICH DANYCH? 

W zakresie ograniczonym przez obowiązujące przepisy prawa w związku z przetwarzaniem przez Justgeek.it Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawa: 

 1. prawo żądania dostępu do danych — prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych – na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne – na podstawie art. 16 RODO.
 3. prawo do żądania usunięcia danych — prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych – w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych — prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie dostarczone oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi – na podstawie art. 20 RODO. 
 6. prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych – w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 21 RODO
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Uprawnienia określone w pkt. a) – g) powyżej możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: team@justjoin.it.

Wniosek taki powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać, czego dotyczy żądanie tj. w szczególności powinien zawierać następujące informacje: 

 1. wskazanie z którego z powyższych uprawnień chcesz skorzystać;
 2. określenie jakiego procesu przetwarzania żądanie dotyczy;
 3. określenie jakich celów przetwarzania żądanie dotyczy.

W razie konieczności doprecyzowania treści zgłoszenia, Administrator zwróci się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji. Odpowiedź na wniosek jest udzielana niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku na adres e-mail, z którego skierowano wniosek. 

 1. PLIKI COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „trwałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Serwis używa plików cookies w szczególności w celu:

 1. udostępniania treści oraz nawigacji po Serwisie;
 2. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 3. optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu (m.in. poprzez dostosowanie odpowiedniego wyświetlenia strony);
 4. zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 5. prowadzenia statystyk i mierzenia ruchu w Serwisie z wykorzystaniem plików cookies Google Analytics.

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies. Użytkownik może w każdym momencie kontrolować i zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej poprzez zarządzanie ich wyświetlaniem, usuwanie oraz blokowanie.

Nadmierne ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z nich.

Serwis stosuje również narzędzia służące do celów analitycznych i marketingowych, pochodzące od podmiotów trzecich, w szczególności:

 1. pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika. W ramach Google Analytics Administrator korzysta również z  menadżera tagów Google, w ramach której Google LLC może zbierać informacje, takie jak sposób korzystania z usługi oraz sposób i jakie tagi są wdrażane. Informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 2. w przypadku narzędzia HotJar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar, szczegółowe informacje można również znaleźć pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy ;
 3. Pliki cookies Google Ads, Facebook Ads oraz LinkedIn Ad umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Serwis. Odpowiednie polityki prywatności znajdują się pod następującymi adresami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#abouthttps://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation; https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 4. Microsoft Clarity – wykorzystuje technologię cookies i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności adres IP urządzenia (jest rejestrowany i przechowywany tylko w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj) – narzędzie dostarcza Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA), więcej informacji nt. tych plików cookies pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement);
 1. BEZPIECZEŃSTWO

Justgeek.it stosuje środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ochrona ta jest dostosowana do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. Dane osobowe są w szczególności zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Środki techniczne oraz organizacyjne, o których mowa w niniejszym punkcie obejmują w szczególności:

 • certyfikat SSL;
 • szyfrowanie połączenia;
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Justgeek.it zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnych powodów, do których mogą należeć w szczególności:

 • rozwój funkcjonalności i usług oferowanych w Serwisie, mających wpływ na treść Polityki Prywatności;
 • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie m. in. przetwarzania danych osobowych.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się przepisy RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z bezpieczeństwem i przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: team@justjoin.it.